Privacy statement

Ambtenarenpakket.nl wil u d.m.v. dit Privacy Statement informeren over de doeleinden waarvoor  Ambtenarenpakket.nl  uw persoonsgegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt.  Ambtenarenpakket.nl  respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de site  Ambtenarenpakket.nl .  Ambtenarenpakket.nl  spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze Privacy Statement zijn beschreven. 

Doeleinden 
De door u op de site verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de administratieve afhandeling. Deze gegevens zullen tevens worden verstrekt aan de intermediair en/of aanbieder van het financiële product, om u een offerte te kunnen doen toekomen of om met u persoonlijk een afspraak kunnen maken naar aanleiding van uw aanvraag.  Ambtenarenpakket.nl  zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel. 

Links 
Onze sites kunnen links naar de websites van onze zusterbedrijven, partners en naar websites van derden hebben. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Deze Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacywetgeving. 

Vragen of verzoeken 
U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Op verzoek zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen of wijzigen. Indien u vragen of opmerkingen hebt aangaande onze privacybeleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op: info@brugmans.com 

Diversen 
De Privacy Statement kan te allen tijde door  Ambtenarenpakket.nl  aangepast worden.  Ambtenarenpakket.nl  adviseert daarom de Privacy Statement regelmatig te bekijken. Op deze Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. 

Privacy verklaring 
Deze website wordt beheerd door  Ambtenarenpakket.nl . Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan  Ambtenarenpakket.nl  persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect  Ambtenarenpakket.nl  zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die  Ambtenarenpakket.nl  bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. 
 
Gegevens worden opgeslagen in een databestand. Indien  Ambtenarenpakket.nl  dit wenst kan zij deelnemers voor persoonlijk gebruik mailen of op de hoogte houden van haar activiteiten, bijvoorbeeld per e-mail.  Ambtenarenpakket.nl  zal deze correspondentie zelf verzorgen, zulks geheel conform de toepasselijke wet- en regelgeving. De opgeslagen gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden 

Doeleinden van gegevensverwerking 
Ambtenarenpakket.nl  verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen). 

Gevoelige informatie 
Ambtenarenpakket.nl  tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin  Ambtenarenpakket.nl  wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan  Ambtenarenpakket.nl  instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens. 

Internetsites van derden 
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. 

Uitoefening van rechten; contact opnemen met  Ambtenarenpakket.nl  
Indien u geen marketinginformatie van  Ambtenarenpakket.nl  wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via het e-mailadres: info@brugmans.com 
Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres:info@brugmans.com