Dienstenwijzer

Naast algemene informatie over ons vind je in deze Dienstenwijzer uitgebreide informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, ons privacybeleid en onze klachtenregeling. 

Wie zijn wij? 

Brugmans Verzekeringen 

Bezoekadres 

AMPERESTRAAT 9B  

6372 BB LANDGRAAF 

Correspondentieadres 

AMPERESTRAAT 9B  

6372 BB LANDGRAAF 

Brugmans Verzekeringen adviseert over en bemiddelt als onafhankelijk intermediair in consumptief krediet en schadeverzekeringen aan particulieren en aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een persoonlijke benadering, met vakbekwaamheid en uitstekende kwaliteit als uitgangspunt. 

leningzeker.nl ,123camperfinanciering.nl, 123camperlening.nl, 123caravanfinanciering.nl, 123caravanlening.nl, camper-krediet.nl, campinglening.nl, caravan-krediet.nl, decamperlening.nl 

decaravanlening.nl, lenen-limburg.nl, leningcompany.nl, leningman.nl en leningvrouw.nl zijn handelsnamen van Brugmans Verzekeringen. 

Onze bereikbaarheid en openingstijden 

Telefoon : 085-743.02.76 

Internet : www.brugmans.com 

E-mail : info@brugmans.com 

Openingstijden 

Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en volgens afspraak. 

In geval van nood kun je buiten kantoortijden een bericht inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op. 

Waarvoor kun je bij ons terecht? 

Brugmans Verzekeringen heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het adviseren en bemiddelen in de volgende financiële diensten en/of producten: 

  • Consumptief krediet 
  • Schadeverzekeringen particulier en zakelijk 
  • Inkomensverzekeringen 
  • Zorgverzekeringen 

Onze dienstverlening 

Brugmans Verzekeringen is een flexibele financiële dienstverlener. Met flexibel bedoelen we dat we alle middelen inzetten om jouw als klant zo goed mogelijk te bedienen. Onze voorkeur gaat zoveel mogelijk uit naar digitaal. Zo bieden wij je de mogelijkheid om snel en eenvoudig digitaal zelf producten af te sluiten via onze website. 

Wij staan voor: 

• Een uitstekende service en bereikbaarheid 

• Duidelijke communicatie 

• Geen kleine lettertjes 

• Wij helpen je altijd 

• Digitaal communiceren heeft onze voorkeur 

Hoe vrij zijn wij in ons advies? 

100% Adviesvrij 

Wij zijn 100% vrij in onze advisering. Dit betekent dat ons kantoor geen enkele verplichting heeft om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. 

Keuze van aanbieders 

De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiële producten. Wij maken een selectie van de maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie maken wij op basis van een aantal criteria; de hoogte van de premie, de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering. Op jouw verzoek geven we je een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen. Wanneer wij je adviseren over een bepaalde financiële dienst, dan maken wij samen met je de keuze voor een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders dat voldoet aan jouw wensen. 

Onze kosten voor advies en bemiddeling 

Je betaalt voor onze dienstverlening op verschillende manieren. 

• Voor onze dienstverlening op gebied van schadeverzekeringen ontvangen wij een doorlopende provisie van de aanbieder van jouw verzekering. 

• Dienstverlening met betrekking tot consumptieve kredieten verrichten wij altijd op basis van doorlopende provisie, omdat wettelijk gezien geen ander verdienmodel is toegestaan. 

Ons interne beloningsbeleid 

De beloning van onze medewerkers bestaat uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij ons bedrijf marktconform. Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt de hoogte van het vaste salaris. 

Wat vragen wij van je? 

Om jouw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van je. 

Juiste en volledige informatieverstrekking 

Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die je ons verstrekt. Een goed financieel plan staat of valt namelijk met een volledig beeld van jouw gegevens. Wij vragen je daarom alle informatie die mogelijk relevant kan zijn voor de aan je te verstrekken adviezen aan ons te overleggen. De informatie die wij van je ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij je geven. 

Totaalbeeld 

Het is mogelijk dat je bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om jouw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een goed totaalbeeld te hebben. Daarom vragen wij je mee te werken aan het complementeren van het totaal beeld van jouw persoonlijke en financiële situatie. Als je ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan zullen wij je erop wijzen dat in het advies hiaten kunnen zitten en wat de consequenties hiervan voor je kunnen zijn. Missen wij te veel informatie om een verantwoord advies op te kunnen stellen, dan zullen wij je informeren dat wij onze werkzaamheden voor je niet kunnen uitvoeren.  

Wijzigingen doorgeven 

Vanzelfsprekend vragen wij je ons te informeren over wijzigingen in jouw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op je pakket van financiële diensten. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden. 

Informatie doornemen 

Indien wij voor je een bepaalde financiële dienst verzorgen, kun je van ons informatie ontvangen die wij je wettelijk verplicht zijn aan te bieden, en/of kun je informatie ontvangen waarmee je je nog beter kunt oriënteren op de door ons aangeboden financiële producten en diensten. Wij vragen je al onze informatie aandachtig door te nemen en ons indien nodig of gewenst te raadplegen. In ieder geval vragen wij je de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform jouw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook. 

Ons privacybeleid 

Verwerking persoonsgegevens 

LeningZeker.nl verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst welke wij met je hebben. Daarnaast zijn wij vanuit wet- en regelgeving verplicht om bepaalde persoonsgegevens van je te verwerken. Zodra wij aanvangen met onze dienstverlening aan jouw en je ons (persoons)gegevens verstrekt zullen wij deze verwerken in onze systemen. 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzamelt zijn dan wel op grond van de wet is vereist. Doorgaans zal dit zijn tot vijf jaar na het beëindigen van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst. 

Jouw rechten 

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van je hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat je die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Als je wenst kun je, onder voorwaarden, zelfs jouw persoonsgegevens laten verwijderen. Je kunt dit doen door een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van jouw legitimatiebewijs. Wij zullen dan binnen vier weken op jouw verzoek reageren. De contactinformatie van ons kantoor vind je op de eerste pagina van dit document. Ook kun je ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van jouw mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij je niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die je al van of via ons hebt afgenomen. Je kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan ons. 

Delen met derden 

Om uitvoering te kunnen geven aan onze advies-, bemiddelings- en schaderegelingsfunctie kan dit betekenen dat wij gegevens, inclusief persoonsgegevens, delen met onder andere aanbieders, schade-experts, schadeherstelbedrijven, taxateurs, juristen, arbeidsdeskundigen, reïntegratiebedrijven, zorgverleners, KiFiD en toezichthouders. Dit gebeurt op basis van een contract cq. overeenkomst die wij met je hebben of op basis van een wettelijke grondslag. Je hebt bij deze ontvangers van jouw persoonsgegevens dezelfde rechten als binnen ons kantoor. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de betreffende organisaties. 

Beveiliging 

Wij beschermen de ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmakingen wijziging zo klein mogelijk te maken. Indien je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kun je contact opnemen met ons. 

De premie 

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Onze algemene regeling is dat de premies rechtstreeks door de betreffende verzekeraar worden geïncasseerd. Als daarvan afgeweken wordt maken wij daarover vooraf met je een afspraak. 

Het is belangrijk dat je de premies tijdig betaalt. Indien je de premie niet tijdig betaalt kan de verzekeraar in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan de verschuldigde premie alsnog gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan je in rekening worden gebracht. Als je verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeer ons dan tijdig zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. Indien je op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie, zullen wij namens jouw de contacten met de verzekeraar hierover verzorgen. 

Beëindiging relatie met ons kantoor 

Indien er omstandigheden zijn waardoor je niet meer van de diensten van ons kantoor gebruik kan of wilt maken, heb je het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. Je kunt de bewuste aanbieders verzoeken lopende verzekeringen, hypotheken of beleggingsrekeningen over te dragen naar een ander financieel advieskantoor van jouw keuze. De genoemde producten blijven dan gewoon doorlopen waardoor het niet nodig is om financiële producten te moeten afkopen, premievrij te maken of over te sluiten. Mochten wij onverhoopt aanleiding hebben om de relatie met jouw te beëindigen dan zullen wij je dit tijdig en schriftelijk melden. 

Als je een klacht hebt 

Wij behartigen jouw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat je een klacht hebt. 

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons 

Indien je een klacht hebt, vragen wij je dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. Jouw klacht wordt behandeld volgens onze klachtenregeling: een vaststaande procedure die voor je waarborgt dat de klacht correct, adequaat en vlot wordt behandeld. Binnen maximaal 48 uur zullen wij schriftelijk reageren op jouw klacht. Wij stellen uiteraard alles in het werk om te komen tot een oplossing waarmee je kunt instemmen. 

Daarna eventueel naar het klachteninstituut 

Indien wij er samen niet uitkomen en jouw klacht heeft betrekking op onze financiële diensten dan kun je je altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), een onafhankelijke stichting die jouw klacht verder zal beoordelen. Je kunt je hiervoor wenden tot:  

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening(Kifid) 

Postbus 93257 

2509 AG Den Haag 

Telefoon: 0900 – 355 22 48 

E-mail: info@kifid.nl 

Internet: www.kifid.nl 

Aan de behandeling van jouw klacht zijn voor jou geen kosten verbonden. 

Heeft je klacht betrekking op de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons dan kun je je altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Postbus 93374 

2509 AJ Den Haag 

Telefoon: 0900 – 200 12 01 

E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Internet: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Aan de behandeling van jouw klacht zijn voor jou geen kosten verbonden. 

Lidmaatschappen en registraties 

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: 

✓ Autoriteit Financiële Markten (AFM) 

✓ Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) 

✓ Kamer van Koophandel (KvK) 

Autoriteit Financiële Markten 

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt namens de overheid toezicht op de deskundigheid en integriteit van financiële dienstverleners. LeningZeker.nl is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12007437. Het register van vergunninghouders kun je raadplegen op www.afm.nl. Voor vragen over toezicht kunt je terecht bij het Meldpunt Financiële Markten via telefoonnummer 0800 – 540 05 40. 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 

Wij doen ons uiterste best je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht je toch een klacht hebben over onze dienstverlening, en komen wij er samen niet uit, dan kun je je wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), een onafhankelijke stichting die jouw klacht kan beoordelen. LeningZeker.nl is bij het Kifid geregistreerd onder nummer 300.004400. Kijk op www.kifid.nl voor meer informatie. 

Kamer van Koophandel 

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 12057413. 

Aansprakelijkheid 

Leningzeker.nl is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor jouw geeft dit extra zekerheid. Iedere aansprakelijkheid van Leningzeker.nl is beperkt tot het bedrag waarop de door de betrokken rechtspersoon afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. 

Algemene voorwaarden 

Op onze dienstverlening zijn de Algemene voorwaarden van Leningzeker.nl van toepassing. Deze worden op verzoek aan je toegezonden. 

Nog vragen? 

Onze dienstverlening omvat meer dan wij je in dit Dienstverleningsdocument kunnen aangeven. Heb je vragen of wens je een nadere toelichting, aarzel dan niet om ons te benaderen. Wij zijn je graag van dienst. Op www.brugmans.com vind je telkens de meest actuele versie van onze Dienstenwijzer.