Algemene voorwaarden Brugmans Verzekeringen

 

Artikel 1 Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op en zijn van toepassing op de advisering over of de bemiddeling bij het sluiten van een financieel product (waaronder hypothecaire financieringen, daarmee verwante producten, verzekeringen en pensioenen) en de daarbij te verwachten werkzaamheden van Brugmans Verzekeringen. 

Artikel 2 Indien komt vast te staan, middels een gerechtelijke uitspraak dan wel middels een uitspraak van een binnen de branche gebruikelijk klachteninstituut, dat de consument schade heeft geleden door een fout, zijnde een toerekenbare tekortkoming, van Brugmans Verzekeringen die verband houdt met de advisering en / of bemiddeling in een door Brugmans Verzekeringen geadviseerd financieel product is Brugmans Verzekeringen slechts aansprakelijk tot maximaal de hoogte van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij aan Brugmans Verzekeringen wordt uitbetaald. 

Artikel 3 Indien door de consument schade wordt geleden die verband houdt met onjuiste of onvolledige informatie door of namens de consument verstrekt is Brugmans Verzekeringen niet voor deze schade aansprakelijk. Consument erkent dat de dienstverlening vertraging kan ondervinden als gevolg van het niet tijdig, niet correct of niet volledig verschaffen van de benodigde informatie. 

Artikel 4 Indien Brugmans Verzekeringen, bij de uitvoering van de werkzaamheden, een voor de consument (redelijkerwijs) kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Brugmans Verzekeringen daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing ontdekt. Indien de consument de vergissing, die hij heeft ontdekt of redelijkerwijs had dienen te ontdekken, nalaat bij Brugmans Verzekeringen te melden, is Brugmans Verzekeringen voor de schade niet aansprakelijk. De consument dient Brugmans Verzekeringen over eventueel relevante wijzigingen, die zich op enig moment in zijn persoonlijke situatie voordoen, en waarvan hij redelijkerwijs kan weten dat deze van invloed zijn op het advies, in te lichten. 

Artikel 5 De aansprakelijkheid van Brugmans Verzekeringen voor indirecte schade zoals gevolgschade en gederfde winst is uitgesloten. Brugmans Verzekeringen is evenmin aansprakelijk voor tegenvallende beleggingsresultaten.  

Artikel 6 Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van een tekortkoming in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van die computerprogrammatuur aansprakelijkheid jegens Brugmans Verzekeringen heeft aanvaard en de schade aan haar vergoed. 

Artikel 7 Alle aanspraken tot vergoeding van schade vervallen na verloop van één jaar na het moment waarop de fout die aan de vordering ten grondslag wordt gelegd, werd ontdekt of redelijkerwijs had moeten worden ontdekt. 

Artikel 8 Op alle vorderingen is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Brugmans Verzekeringen en haar contractspartij. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank. 

Artikel 9 Brugmans Verzekeringen is een zelfstandig tussenpersoon die werkzaam is voor eigen rekening en risico. 

Artikel 10 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor al onze handelsnamen: leningzeker.nl ,123camperfinanciering.nl, 123camperlening.nl, 123caravanfinanciering.nl, 123caravanlening.nl, camper-krediet.nl, campinglening.nl, caravan-krediet.nl, decamperlening.nl, decaravanlening.nl, lenen-limburg.nl, leningcompany.nl, leningman.nl en leningvrouw.nl 

opgesteld te Heerlen op 20 oktober 2021.